Praktyczne zastosowania elementów KPED w budownictwie drogowym

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego obecność wód opadowych na powierzchni jezdni w trakcie oraz po opadach jest niepożądana. Jej usuwaniu z nawierzchni służy system odwodnienia pasa drogowego.
System ten powinien być zaprojekowany i wykonany z uwzględnieniem:

 • miejscowych warunków terenowych i pogodowych, 
 • sposobu zagospodarowania otoczenia drogi, 
 • wielkości powierzchni odwadnianej, 
 • obecności i stanu technicznego naturalnych odbiorników. 

Woda opadowa może być odprowadzana z powierzchni drogi na dwa sposoby. Przy pomocy:

 • odwodnienia powierzchniowego, 
 • kanalizacji deszczowej. 

W konstrukcji obu tych rozwiązań zastosowanie znajdują prefabrykaty betonowe. Są one produkowane zgodnie z wytycznymi KPED. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych obejmuje elementy odwodnienia pasa drogowego oraz elementy kanalizacji deszczowej, a także elementy zagospodarowania pasa drogowego. 

Odwodnienie pasa drogowego 

Projektowanie odwodnienia pasa drogowego z wykorzystaniem elementów niestandaryzowanych było by nie tylko bardzo trudne, ale również mogłoby się okazać  nieskuteczne. Wykonując elementy służące do:

 • ujęcia wody spływającej z jezdni i korony drogi, 
 • ujęcia spływów ze skarp i przeciwskarp, 
 • ujęcia wód z terenów sąsiadujących z korpusem bądź wykopem drogi, 
 • zabezpieczenia skarp, przeciwskarp i dna rowów.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami producenci wyrobów betonowych jak i elementów konstrukcyjnych z prefabrykatów żelbetowych odpowiadają na potrzeby jednostek projektujących i wykonawczych, które są zobowiązane do realizacji powierzonych im zadań z zachowaniem określonych standardów przyjętych w branży.

Elementy prefabrykowane służące do odwadniania pasa drogowego znajdują zastosowanie na obszarach niezabudowanych lub częściowo zabudowanych. Służą one do odprowadzania wody opadowej z drogi do odbiorników, którymi są m.in. rowy odwadniające oraz muldy podłużne. Woda opadowa odprowadzana jest przez różnego rodzaju korytka, które dobiera się w zależności od specyfiki terenu, odwadnianej powierzchni oraz pozostałych wskazanych wcześniej parametrów.

Kanalizacja deszczowa 

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej znajdują zastosowanie na obszarach zabudowanych, a także na obiektach mostowych oraz w miejscach o szczególnej randze bezpieczeństwa. . Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych obejmuje w tym zakresie:

 • studzienki przelotowe, 
 • studzienki przyłączeniowe, 
 • studzienki ślepe, 
 • studzienki ściekowe pojedyncze z osadnikami i bez osadników, 
 • wyloty kolektorów i drenów.