Jak układać korytka ściekowe?

Korytka ściekowe to podstawowy element w budownictwie drogowym, który wykorzystywany jest do budowy dróg, ścieżek rowerowych i innych inwestycji, w których konieczne jest wydzielenie miejsca do odprowadzania wody deszczowej. Ich wykorzystanie pozwala na swobodne spływanie wody z ulic, chodników, placów, parkingów do kanalizacji, co wpływa na bezpieczeństwo i funkcjonalność inwestycji. Wybierając korytka ściekowe należy zwracać uwagę na ich jakość oraz wykorzystywane do produkcji materiały. Ponadto należy pamiętać, że nawet najlepiej zabudowane odwodnienia liniowe nie będą trwałe, jeśli nie są w odpowiedni sposób wykonane. System odwodnień liniowych należy dobrze zaplanować i bezbłędnie wykonać, dzięki temu unikniemy powstawania kałuż i błota.

Aby korytka ściekowe spełniały swoją funkcję i zapewniały właściwą regulację wód opadowych należy je odpowiednio ułożyć. W tym celu należy zadbać o przygotowanie podbudowy i przeprowadzić prawidłowy montaż. Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy, którą należy wykonać zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Jest to o tyle ważne, że niezachowanie tego warunku może być powodem późniejszego osiadania elementów, co w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia krawędzi przylicowych.

Korytka ściekowe należy układać z zachowaniem odpowiedniego spadku liniowego. Po ich ustawieniu zewnętrzne ściany korytka ściekowego powinny być obsypane piaskiem, żwirem, tłuczniem lub rodzimym gruntem przepuszczalnym, starannie zagęszczonym. Złącza między korytkami, a także między korytkami i powierzchniami brukowymi należy zespoić zaprawą cementowo – piaskową, ewentualnie wypełnić piaskiem płukanym. Należy pamiętać, że użycie zbyt drobnego lub zapylonego piasku może spowodować trwałe zabrudzenie faktury. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń i użytkowanie korytek ściekowych przed wykonaniem piaskowania może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych. Spoiny korytek ściekowych przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.

Dobra rada

Z uwagi na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w wybarwieniu i strukturze korytek ściekowych, zaleca się układać elementy z kilku palet naraz. Biorąc pod uwagę naturalne wahania barw surowców, niejednorodność wybarwienia jest nieunikniona. Dodatkowo zróżnicowanie odcieni może być również spowodowane warunkami dojrzewania gotowego wyrobu. Dlatego mieszając korytka podczas zabudowy uzyskamy jednorodny i naturalny wygląd.